КОРИСТУВАЧА УГОДА САЙТУ cantara-drive.com.ua

Сервіс cantara-drive.com.ua (тут і далі - "Сайт"), що діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цю Угоду (далі - "Угода") на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І Загальні положення.
1.1. "Угода" - пропозиція Адміністрації Сайту, викладене на Сайті і адресований необмеженому колу фізичних осіб, використовувати даний Сайт на викладених нижче умовах.

1.2. "Cайт" - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою cantara-drive.com.ua, яка є джерелом інформування для користувачів про Виконавця та послуги, які надаються останнім.

1.3. "Акцепт" - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди.

1.4. "Адміністрація Сайту" - суб'єкт господарювання, який розміщує на Сайті інформацію про Послуги Виконавців та який надає Користувачам доступ до Сайту на нижчевикладених умовах. Інформація про Адміністрацію Сайту вказана в п. 13 цієї Угоди.

1.5. "Користувач" - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт цієї Угоди. Фізичні особи, що не досягли цього віку, можуть стати Користувачами тільки в разі отримання згоди від їх батьків або інших уповноважених представників.

1.6. "Виконавець" - суб'єкт господарювання, який розмістив на Сайті Програму надання Послуги (Послуг) і надає Послугу (Послуги) Користувачам на передбачених офертою про укладення публічного договору про надання послуг умовах.

1.7. Інформаційно-консультаційна послуга (далі - "Послуга") - виражений в формі консультації або аудіовізуального твору комплекс інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем, і спрямованих на передачу Користувачеві інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма надання Послуги (далі - "Програма") - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:
1.8.1. Назва, предмет і зміст Послуги;
1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) надання Послуги;
1.8.3. Вартість послуги.
1.8.4. Порядок оплати і т.д.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ.
2.1. Відповідно до умов цієї Угоди Сайт надає користувачеві доступ до інформації, яка на ньому розміщується, а Користувач зобов'язується використовувати доступ до Сайту на нижчевикладених умовах.

2.2. Сайт є платформою для розміщення інформації про Послуги, які виявляються Виконавцями.

2.3. Використовуючи Сайт Користувач самостійно вибирає необхідну Послугу і замовляє її надання у відповідного Виконавця такої Послуги.

2.4. Інформація про Послугу вказується в Програмі надання Послуги.

2.5. Надання Послуги здійснюється на умовах Пропоновані можливості щодо укладення публічного договору про надання послуг, яка регулює взаємовідносини між Виконавцем і Користувачем.

2.6. Відповідальність за виконання умов оферти про укладення публічного договору про надання послуг несе Виконавець Послуги, який її надає.

2.7. Користувач згоден, що Адміністрація Сайту не несе перед Користувачем ніякої відповідальності за інформацію та інші матеріали Сайту, результати надання Послуги Виконавцем і не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем в своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця.

2.8. Відповідальність за інформацію та інші матеріали, що розміщуються Виконавцем на Сайті, результати надання Послуги Виконавцем несе Виконавець.

2.9. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем отриманої від Виконавця Послуги, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Адміністрації Сайту. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю покладається на Користувача.

2.10. Адміністрація Сайту і Виконавці є незалежними суб'єктами господарювання, які не несуть солідарну відповідальність перед Користувачем.

3. АКЦЕПТ УГОДИ
3.1. Акцепт цієї Угоди прирівнюється до власноручного підпису Користувача на цій Угоді і означає повне і безумовне згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди та його доповненнями. Незнання умов цієї Угоди не звільняє Користувача від відповідальності за його невиконання.

3.2. До Акцепту цієї Угоди прирівнюється, в тому числі, але не виключно:
3.2.1. Фактичне використання Сайту Користувачем, і / або;
3.2.2. Відправка Користувачем своїх контактів у вигляді заявки на надання Послуги, та / або;
3.2.3. Здійснення Користувачем повної або часткової Оплати Виконавцю вартості відповідної Послуги, і / або;
3.2.4. Будь-які інші форми взаємодії Користувача з Сайтом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ:
4.1. Адміністрація Сайту має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для використання цього Сайту;

4.1.2. Розміщувати, змінювати і видаляти будь-яку інформацію на Сайті.

4.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі надання Послуги, без будь-яких обмежень або компенсації на користь Користувача.

4.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:
4.2.1. Надавати Користувачу доступ до Сайту відповідно до цієї Угоди.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги використання Сайту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.
5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати доступ до Сайту відповідно до умов цієї Угоди.

5.1.2. Отримувати додаткову інформацію з питань роботи Сайту.

5.2. Користувач зобов'язується:
5.2.1. Сумлінно використовувати інформацію, отриману на Сайті.

5.2.2. Утриматися від дій, які:

5.2.2.1. можуть перешкодити іншим Користувачам використовувати Сайт.

5.2.2.2. можуть привести до непрацездатності сайту або пристроїв інших користувачів ..

5.2.2.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають інших користувачів Сайту, виражаються у використанні нецензурних виразів.

5.2.2.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Адміністрації Сайту, Виконавців, інших користувачів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. ДОСТУП ДО САЙТУ І ВСЕ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ І НЕПОРУШЕННЯ ТРЕТІХ, ГАРАНТІЇ, що випливають із ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО САЙТУ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ БАЖАЄ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО САЙТУ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

6.3. У максимально дозволеної законодавством України мірі Адміністрація Сайту не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані

а) з доступом Користувача до Сайту і його використанням або неможливістю такого доступу або використання;

б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони;

в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо доступу до сайту і його Матеріалів не може перевищувати двадцяти доларів США (20 дол. США).

6.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в цій Угоді, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання доступу до Сайту і його матеріалами.

6.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути пред'явлений виключно до Виконавця Послуги ..

6.6. У разі порушення Користувачем п. 11.1 цієї Угоди і використання матеріалів Сайту не в особистих цілях, поширення матеріалів сайту в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Адміністрація Сайту має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку і заблокувати користувачеві доступ до Сайту.

7. Форс-мажор.
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цієї Угоди (далі - "Форс-мажор").

7.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цієї Угоди, при наявності письмового підтвердження (висновки, довідки) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

7.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цієї Угоди припиняються на весь період дії Форс-мажору.

7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Угоди.

8. ПРИПИНЕННЯ УГОДИ.
8.1. Дія цієї Угоди припиняється:

8.1.1. По згоді сторін;

8.1.2. Якщо виконання Адміністрацією Сайту своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цією Угодою, і Адміністрація Сайту не збирається вносити зміни до Угоди.

8.1.2. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2 і 11.1 цієї Угоди.

8.1.3. В інших випадках, передбачених цією Угодою та чинним законодавством України.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
9.1. Користувач підтверджує Адміністрації Сайту, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Адміністрації Сайту "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу, в тому числі транскордонну передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України і за її межами з метою виконання зобов'язань за цією Угодою та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, реклами і маркетингу.

Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цією Угодою, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних. Користувач дає згоду Адміністрації Сайту на передачу та обробку своїх персональних даних за допомогою хмарних сервісів (наприклад, google, amazon, iCloud і т.д.), які є іноземними суб'єктами відносин, яка пов'язана з персональними даними. З метою обробки персональних даних за допомогою хмарних сервісів Користувач дає згоду Адміністрації Сайту на транскордонну передачу його персональних даних.

9.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
10.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання Адміністрацією Сайту.

10.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час внести зміни в умови Угоди та / або припинити Угоду в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Адміністрацією Сайту змін до Угоди, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Угоди на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненого Угоди.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.
11.1. Адміністрація Сайту надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличні ліцензію на використання Сайту і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі використання Сайту. Матеріали і будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Адміністрації Сайту на їх використання в інших цілях.

11.2. Користувач погоджується використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

11.3. Використання Сайту не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовуваний Сайт і його матеріали.

11.4. Разом з матеріалами, які передаються Користувачем Адміністрації Сайту або Виконавцю, Користувач надає Адміністрації Сайту або Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензіруемую, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміна, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях, якщо інше не буде встановлено в окремому договорі між Адміністрацією Сайту і Користувачем, Виконавцем і Користувачем ..

11.5. Зазначена в п. 11.4 цієї Угоди ліцензія дає Адміністрації Сайту право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавців. Дана умова не обмежує інші юридичні права Адміністрації Сайту на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Адміністрація Сайту має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Адміністрації Сайту, вони не відповідають Угоді або законодавством України.

12. Заключні положення.
12.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

12.2. Акцептуємо дану Угоду Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цією Угодою, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

12.3. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Угоди, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Угоди або її будь-якій частині.

12.4. Якщо якесь із положень цієї Угоди буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12.5. У всіх випадках, не передбачених цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. Контакти Адміністрації Сайту:
Тел .: +380681351751

ОФЕРТА Про УКЛАДАННІ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

"Виконавець", що діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Публічний договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

ТЕРМІНИ І Загальні положення.

1.1. "Послуги" - набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами надання послуг, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. "Оферта" - пропозиція Виконавця, викладене на Сайті і адресований необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір з Користувачем на визначених цим Договором умовах.

1.3. "Cайт" - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою cantara-drive.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування для користувачів про Виконавця та послуги, які надаються останнім.

1.4. "Акцепт" - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Пропоновані можливості даного Договору і Програми надання Послуг.

1.5. "Користувач" - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі. Фізичні особи, що не досягли цього віку, можуть стати Користувачами тільки в разі отримання згоди від їх батьків або інших уповноважених представників.

1.6. "Виконавець" - суб'єкт господарювання, який розмістив на Сайті Програму надання Послуги (Послуг) і надає Послугу (Послуги) Користувачам на передбачених цим Договором умовах.

1.7. Інформаційно-консультаційна послуга (далі - "Послуга") - виражений в формі консультації або аудіовізуального твору комплекс інформаційно-консультаційних послуг, спрямованих на передачу Користувачеві інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма надання Послуги (далі - "Програма") - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:
1.8.1. Назва, предмет і зміст Послуги;
1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) надання Послуги;
1.8.3. Вартість послуги;
1.8.4. Порядок оплати і т.д.

1.9. Відтворення (скачування) - така форма доступу Користувача до Послуги, при якому, здійснюється доступ до створеного аудіовізуального твору в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без такого.

1.10. Пристрій - означає електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не обмежуючись: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, смартфони, КПК, і ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець бере на себе зобов'язання на платній основі надати Користувачеві інформаційно-консультаційну послугу в сфері інформаційних технологій за встановленим в Програмі напрямку (далі - "Послуга"), а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату такої Послуги.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Послуги, яка їм купується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст Послуги назви тим, формат, кількість консультаційних годин або графік надання Послуг і т.д. встановлюється в Програмі, яка розміщується на Сайті.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем в своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця.

2.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем отриманої від Виконавця Послуги, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувача.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді консультації (оффлайн або онлайн) або у формі дистанційного відтворення аудіовізуальної інформації на пристрої користувача (запис або пряма трансляція), відповідно до Програми та розкладом (графіком) надання Послуги, розроблених Виконавцем і розміщених у відповідному розділі сайту.

3.2. Термін (графік) надання Послуги визначається відповідно до Програми.

3.3. Акцепт даного Договору прирівнюється до власноручного підпису Користувача на даному Договорі і означає повне і безумовне згоду Користувача з усіма умовами даного Договору, Програмами і іншими його доповненнями. Незнання умов цього Договору не звільняє Користувача від відповідальності за його невиконання. До Акцепту цього Договору прирівнюється, в тому числі, але не виключно:
3.3.1. Фактичне використання Сайту Користувачем, і / або;
3.3.2. Відправка Користувачем своїх контактів Виконавцю у вигляді заявки на надання Послуги, та / або;
3.3.3. Здійснення Користувачем повної або часткової Оплати Виконавцю вартості відповідної Послуги, і / або;
3.3.4. Будь-які інші форми взаємодії Користувача з Сайтом.

3.4. Порядок надання Послуги:
3.4.1. Користувач вибирає Послугу на Сайті і знайомиться з умовами оплати.
3.4.2. Після вибору необхідної Послуги Користувач оформляє заявку на консультацію за допомогою форми Сайту або по телефону / в месенджерах або відразу здійснює оплату.
3.4.3. З моменту повної або часткової оплати Послуги одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.
3.4.4. Якщо Послуга надається в дистанційному форматі через всесвітню мережу Інтернет, то перед початком надання такої Послуги Користувач отримує посилання для доступу до цієї Послуги, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Користувачем при оформленні заявки на надання Послуги.
3.4.5. Послуга вважається наданою в повному обсязі з моменту, коли Виконавець надав Користувачеві доступ або посилання на доступ до Послуги, передбаченої відповідною Програмою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання Послуги за цим Договором;
4.1.2. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідної Програми надання послуг.
4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Послуги, змінювати їх контент, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або опитування.
4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі надання Послуги, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Користувачу Послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми надання послуг ..
4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні Послуг.
4.2.3. Розробити план надання Послуг, організувати процес їх надання;
4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача консультаційно-методичними матеріалами та літературою.
4.2.5. Видати електронний сертифікат про отримання консультацій з пройденого напрямку, який Користувач має право роздрукувати самостійно.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:
5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми надання послуг.
5.1.2. За умови успішного проходження плану, передбаченого Програмою надання послуг, отримати Сертифікат про отримання консультацій з пройденого напрямку після його закінчення.

5.2. Користувач зобов'язується:
5.2.1. Сумлінно вивчати програму Послуг, відвідувати теоретичні та практичні консультації, не пропускати їх без поважних причин.
5.2.2. Виконувати завдання в рамках отримання Послуг, відповідно до вказівок Виконавця та / або його представників, і в терміни зазначені ними.
5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою надання послуг.
5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.
5.2.5. Утриматися в процесі надання Послуг від дій, які:
5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або консультантам брати участь в процесі надання Послуг і отримувати інформацію в процесі надання Послуг.
5.2.5.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, консультантів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться надання Послуг.
5.2.5.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.
5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або консультантів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.
5.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Послуги або без такого.

5.2.6. У разі, якщо це передбачено Програмою надання послуг - здати підсумковий внутрішнє опитування.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених Користувачем Послуг.

6.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем в Програмі надання послуг, яка розміщується на Сайті або ж повідомляється Виконавцем особисто Користувачу.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати через платіжну систему (Wayforpay)

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за Послугу, якщо:
6.4.1. Користувач прослухав 3 (три) консультації і відмовився від Послуг (крім послуг, що містять менше 6 (шести) консультацій).
6.4.2. Користувач прослухав програму Послуги більш ніж на 50 відсотків Послуги і відмовився від Послуг (стосується Програм, що містять менше 6 (шести) консультацій).

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти тільки за ті консультації, які були проведені Виконавцем. Проведені консультації в такому випадку не компенсуються.

6.6. У разі якщо Користувач здійснив передоплату і відмовляється від Послуг до початку надання Послуги, Виконавець повертає сплачений аванс за вирахуванням комісії банку та податків, застосовних до Виконавця.

6.7. Розмір оплати встановлюється за весь строк надання Послуги і не може змінюватися.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСЕ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. Виконавець НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ І НЕПОРУШЕННЯ ТРЕТІХ, ГАРАНТІЇ, що випливають із ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ БАЖАЄ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеної законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.

7.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Послуги до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1 .3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів Послуги не в особистих цілях, поширення матеріалів Послуги в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до Послуг та / або Сайту, без повернення сплачених Користувачем за Послугу грошових коштів.

7.8. У разі порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Виконавця або його ліцензіарів, поширення контенту Послуг без згоди Виконавця, розголошення Користувачем належить Виконавцю або Власникам Ліцензій конфіденційної інформації, Користувач зобов'язується протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання відповідної претензії відшкодувати Виконавцю або Власникам Ліцензій моральний ( немайнову) шкоду і збитки, заподіяні таким порушенням, а також оплатити їм дохід, отриманий Користувачем в результаті такого порушення. У разі невиконання Користувачем вимог вищезазначеної претензії стягнення здійснюється на підставі рішення суду.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі - "Форс-мажор").

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновки, довідки) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія цього Договору припиняється:
9.1.1. По згоді сторін;
9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.
9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти , і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу, в тому числі транскордонну передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України і за її межами з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, реклами і маркетингу.

Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних. Користувач дає згоду Виконавцю на передачу та обробку своїх персональних даних за допомогою хмарних сервісів (наприклад, google, amazon, iCloud і т.д.), які є іноземними суб'єктами відносин, яка пов'язана з персональними даними. З метою обробки персональних даних за допомогою хмарних сервісів Користувач дає згоду Виконавцю на транскордонну передачу його персональних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

11.1. Справжня Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличні ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі отримання Послуг або на Сайті.

Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувачеві можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання без права поширення, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

Користувач зобов'язується не поширювати інтелектуальну власність Виконавця або інших авторів будь-якими способами і не надавати доступ до такої інтелектуальної власності третім особам без письмового дозволу Виконавця.

12.2. Користувач зобов'язується не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до Послуг.

12.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12.4. Разом з матеріалами, які створюються в процесі отримання Послуги, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензіруемую, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміна, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях, якщо інше не буде встановлено в окремому договорі між Виконавцем і Користувачем.

12.5. Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. Заключні положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Акцептуємо дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.3. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.4. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.5. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.